Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 26.03.2018 r.

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 26.03.2018 r.

Zobacz więcej

 

Trwa nabór na konkursy w ramach Programów FIO i ASOS.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych spotkań informacyjnych, dotyczących trwającego naboru ofert na konkursy w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2017) oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (drugi nabór w FIO 2017).

Zobacz więcej

 

Sieć dla reintegracji

 Od lat wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością oraz inne osoby niepracujące znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie sprawia, że posiadane kwalifikacje się dezaktualizują, a same osoby nie wiedzą, „na jaką kartę postawić”, aby ich sytuacja na rynku pracy się poprawiła. Te osoby mogą uzyskać pomoc w ramach różnych placówek wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i prywatne firmy. Są to tak zwane podmioty reintegracyjne, co oznacza, że ich funkcjonowanie ma prowadzić do pełnej integracji społecznej i zawodowej uczestników objętych wsparciem w tych podmiotach.

Zobacz więcej

 

Tworzymy Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Rady.

Logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Doceniając rolę podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmuje działania na rzecz ich wzmocnienia. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez przedstawicieli sektora, chcemy wspierać tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między podmiotami naszego województwa. W tym celu pragniemy powołać Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych składającą się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Zobacz więcej

 

Nabór na Uczestników projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO – WSCHODNI ogłasza nabór na uczestników projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno – wschodni” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013C/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Zobacz więcej

 

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.