Lista przedsiębiorstw społecznych
2018-07-25

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT 9) określające m.in. sposób weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS).

Na podstawie zapisów Wytycznych Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych.

Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidoczniającym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. Łatwo dostępna baza PS zwiększy skuteczność systemu wsparcia i pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych, dlatego jej pełne wdrożenie jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników systemu wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej oraz jednym z priorytetów dla MRPiPS.

 

Aby móc się znaleźć na liście przedsiębiorstw społecznych konieczne jest wypełnienie wszystkich dokumentów znajdujących się poniżej, podlegających weryfikacji OWES:

 

Wniosek podmiotu ekonomii społecznej o wpisanie na listę przedsiębiorstw społecznych

KARTA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

OŚWIADCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WNIOSKUJĄCEJ O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

OŚWIADCZENIE PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO O NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.