Sieć dla reintegracji
2016-06-15

 

Sieć dla reintegracji

Spotkanie 14.06.2016 r. powołujące Radę

Od lat wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością oraz inne osoby niepracujące znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie sprawia, że posiadane kwalifikacje się dezaktualizują, a same osoby nie wiedzą, „na jaką kartę postawić”, aby ich sytuacja na rynku pracy się poprawiła. Te osoby mogą uzyskać pomoc w ramach różnych placówek wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i prywatne firmy. Są to tak zwane podmioty reintegracyjne, co oznacza, że ich funkcjonowanie ma prowadzić do pełnej integracji społecznej i zawodowej uczestników objętych wsparciem w tych podmiotach.

Czym jest reintegracja?

Reintegracja jest prowadzona za pomocą różnych technik i narzędzi. Są to nie tylko szkolenia zawodowe, ale również warsztaty kompetencji miękkich, doradztwo, staże zawodowe czy wspólne wyjścia do kina i teatru, które rozwijają takie kompetencje kluczowe jak ekspresja i świadomość kulturalna, posługiwanie się w języku polskim oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Działania w podmiotach reintegracyjnych dla uczestników są dobierane indywidualnie, w oparciu o ich potrzeby i oczekiwania.

Kto finansuje działalność podmiotów reintegracyjnych?

Działalność podmiotów reintegracyjnych jest głównie finansowana ze środków samorządowych lub europejskich. Tylko dwa typy podmiotów z czterech (Centra Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej) mają ustawową możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i samodzielnego utrzymywania się dzięki zarobionym środkom.

Efektywność podejmowanych działań

Każdy z podmiotów reintegracyjnych stara się jak najlepiej wydatkować otrzymane środki i osiągnąć oczekiwane efekty społeczne, jednak niektórym podmiotom jest łatwiej, drugim – trudniej. Ważna w rozwoju usług reintegracyjnych jest wymiana dobrych praktyk i informacji oraz popularny „networking”, czyli sieciowanie zarówno w płaszczyźnie poziomej (pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi), jak i pionowej (władza – podmioty reintegracyjne).

Ku dobrej zmianie

Dlatego tak bardzo cenne są działania od lat podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (dalej: ROPS), który inicjuje działania edukacyjne i sieciujące podmioty reintegracyjne. Dzięki ich inicjatywom od lat są szkoleni pracownicy, członkowie i wolontariusze podmiotów działających w obszarze integracji i pomocy społecznej (tj. również podmioty reintegracyjne), co bezpośrednio przekłada się na coraz wyższą jakość wsparcia kierowaną do osób potrzebujących pomocy. Kolejną inicjatywą podjętą przez ROPS jest powołanie w dniu 14 czerwca 2016 r. Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.

Cele działania Rady

Rada została powołana w celu opiniodawczo-doradczym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, a w jej skład wchodzi 8 osób, po dwie z każdego typu podmiotów: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej. Do pierwszego składu Rady weszli Pani Iwona Puchalska z WTZ w Jastrzębiu Zdroju, Pani Patrycja Rojek z WTZ Unikat w Katowicach, Pan Grzegorz Żymła z Centrum Integracji Społecznej z Bielska-Białej, Pani Agnieszka Winczewska z Centrum Integracji Społecznej w Łazach, Pani Agnieszka Bednarz z Klubu Integracji Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, Pani Maria Kowalczyk-Cichy z Klubu Integracji Społecznej w Zabrzu. Stronę Zakładów Aktywności Zawodowej będą reprezentowali Pan Zbigniew Nowakowski z Zakładu Aktywności Zawodowej w Zabrzu oraz Pan Marcin Słonka z Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej.

Rada będzie działać w oparciu o wspólne cele, dobrowolne partnerstwo i długofalową współpracę. Na spotkaniu powołującym Radę jego uczestnicy zaproponowali następujące propozycje zadań dla Rady:

  1. Zebranie opinii i wniosków podmiotów reintegracyjnych, w tym opiniowanie przepisów prawa i analiza zagrożeń;
  2. Reprezentowanie podmiotów reintegracyjnych w kontaktach z samorządem i na szerokim forum oraz lobbowanie na rzecz zmiany różnych aktów prawnych;
  3. Integrację wojewódzkich podmiotów reintegracyjnych, w tym kojarzenie partnerów do projektów i wymianę dobrych praktyk;
  4. Promowanie ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej;
  5. Utrzymywanie kontaktu z pracodawcami i agencjami pracy;
  6. Dbanie o potrzeby pracowników podmiotów reintegracyjnych

Życzymy owocnego działania członkom Rady!

 

Artykuł powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”.

Więcej informacji o działaniach OWES znajduje się na www.owes.mostkatowice.pl

 

 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.